• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع نیازهای اجتماعی

بیشتر جامعه در خصوص آن از میزان اختلافات کاسته شود.
با توجه به اینکه قرارداهای پیش فروش به علت نیازهای اجتماعی و اقتصادی امروز بشر شکل گرفته و توسته یافته میتوان آن را قرارداد جدیدی دانست که در فقه بهصورت مستقل و جداگانه بحث نشده است و در برخی از کتب فقهی به عقود مشابهی اشاراتی شده، چنانکه فقها”بیع معدوم” را جایز نمیدانند اما

  مقاله درمورد انرژی باد

پاسخی بگذارید