• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان درباره عرضه کننده

دسترسی مشتر یان به ا ینترنت بیشترباشد، اینترنت نقش مهمتری را برای شرکت های عرضه کننده ایفا می کند . پس از حضورشرکت در اینترنت، شرکت می تواند از اینترنت به عنوان ابزاری برای تبلیغات استفاده کندو بدین ترتیب هم برای شرکت و هم برای کالا و خدمات آن وجهه ای مثبت ایجاد کند .فروش به مشتری مهمترین جنبه اینترنت برای شرکت ها می باشد و زمان

  پایان نامه رایگان با موضوع زبان فارسی

پاسخی بگذارید