5
دسامبر

تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، (۴-۴):، ():

در(t=0): ب) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۵۹
شکل (۴-۳): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در(t=0): ج) sec Ts=0.1 ۵۹
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): الف) sec Ts=0.1 ۶۴
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ب) sec Ts=1 ۶۴
شکل (۴-۴): مقایسه نتایج برای سیال لزج و غیرلزج در (): ج)