28
نوامبر
وبر بود که می‌توانست حدس بزند یک نظام دینی سنتی مانند اسلام ممکن است تجدید حیات پیدا کند و پیروانش به دنبال آن، حرکتی نو را آغاز کنند." (الویری، 11:1390) تردیدی نیست که مطالعات موردی در جوامع اسلامی و مراکز تحقیقی به ویژه توسط جامعهشناسان مسلمان می‌تواند موجب تولید نظریه‌هایی در این حوزه مهم شده و باب گسترده‌تری را دراین زمینه بگشاید. در واقع، بیداری...
28
نوامبر
محیط انسانی برای زیست توده‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی، وابستگی سنگین آنها به قدرت‌های غربی، نقش کارساز کشورهای بزرگ در سمتوسو دادن به سیاست‌های رهبران عرب، دامنهدار بودن فقر اقتصادی، شکاف‌های روزافزون طبقاتی و گسترش زیانبار فرهنگ غربی، از جمله عوامل حضور مردم در صحنه است. و مقالعات متعددی که در ارتباط با موضوع چاپ شده که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود: مقاله: "تحلیل...
28
نوامبر
ف قابل دسترسی نمی‌باشد، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا در این روش ابتدا اطلاعات موجود به شیوه فیش‌برداری از منابع موجود در مراکز اسناد و کتابخانه‌ها جمعآوری و سپس جهت استنتاج نتایج از روش تحلیل کیفی و مفاهیم استفاده خواهد شد . روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق اسنادی، کتابخانه‌ای و فضای مجازی با استفاده از پایان‌نامه‌ها، کتب، روزنامه‌ها، مجلات، مقالات...
28
نوامبر
اتفاق افتاده و حدود دو قرن از پیدایش آن می‌گذرد و در طی این دو قرن فراز و نشیب‌های فراوانی فراروی این حرکت بوده و با ضعف و قوت‌های همراه شده است، در برخی از مقاطع زمانی پیروزی‌های عظیمی نصیب آن گشته و گاه نیز در برخی مناطق ناکام مانده و یا با شکست روبه رو بوده است. در این پویه، جریان‌های فکری، فقهی،کلامی و...
28
نوامبر
............................................. 32 2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بینالملل ........................................................................ 33 2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازهانگاری ......................................................................................... 35 2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب.............................................................................................41 فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی 3-1: مقدمه ........................................................................................................................................... 43 3-2:پیشینه بیداری اسلامی................................................................................................................. 45 3-3: تاریخچه شکلگیری جنبش‌های اسلامی .................................................................................. 47 3 ـ 4: اهداف مشترک جنبش‌های اسلامی............................................................................................49 3-5: گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی ......................................................................... 51 3-5-1:گرایش تمدنگرا-غربگرا...........................................................................................................
28
نوامبر
این جوانان غیر وابسته به گروه‌های خاص بودند که آزادی، احترام، عدالت، مبارزه با فساد، استبداد و غیره را خواستار شدند و آن‌ها بودند که فعالیت‌ها را در تونس، مصر، لیبی و غیره آغاز کردند. این یعنی جنبش‌ها و احزاب اخوان‌المسلمین ابتدا مواضع نداشتند، اما این گروه‌ها به دلیل تقابل سال‌ها با استبداد نظام‌های حاکم و افدامات سرکوبگر آنان از موقعیت مردمی خوبی برخوردارند، و...
28
نوامبر
سیاسی دستگاه حاکمه در لیبی و اتخاذ رویکرد دیکتاتوری و موروثی در انتقال قدرت برای مردم، نابرابری اقتصادی و عدم توزیع عادلانه ثروت و قدرت. عوامل مذکور سبب بیداری اسلامی در لیبی شد، چرا که قذافی تبدیل به یک مهره پیاده نظام برای غرب و رژیم صهیونستی در منطقه شمال آفریقا شده بود. همچنین روابط پیچیده با ایتالیا و انگلستان، سرکوب مردم مسلمان لیبی، دست...
28
نوامبر
مساجد را از کنترل امام آن‌ها که متهم به موعظه کفر و بدعت و مخدوش کردن پیام اسلام از نظر شخص قذافی گردیده بود، آزاد کنند. همچنین اصول سوسیالیستی کتاب سبز علیه مالکیت خصوصی با مخالفت علما مواجه شد. در جریان رویارویی‌های بعدی قذافی مشروعیت علما و تفاسیر فقهی آن‌ها را مورد حمله قرار داد. قذافی با ایجاد یک دولت اسلامی مخالفت ورزید و دین...
28
نوامبر
می‌کنند. (Salak, 2005) لیبی به طور سنّتی به سه منطقه اصلی به نام‌های "اقلیم طرابلس"، "فزّان" و "بَرقه" بخش می‌شود که این سه منطقه در زبان‌های غربی به ترتیب Tripolitania و Fezzan و Cyrenaica نامیده می‌شوند. پیرامون ?? درصد از سرزمین لیبی را بیابان و صحراهای بی‌آب و علف پوشانده است. مناطق نسبتاًَ سرسبز لیبی در کناره‌های دریای مدیترانه قرار گرفته‌ است. هیچ رودخانه دائمی...