5
دسامبر

پایان نامه با کلید واژگان نزاد،۱۳۶۶).، نارسا، ،

استدلال و منطق نارسا همراه است (شعاری نزاد،۱۳۶۶). در این پژوهش افسردگی نمره ای است که فرد در پرسشنامه افسردگی بک دریافت می کند.

فصل دوم
افسردگی از زمان های بسیار دور در نوشته ها و کتب مختلف آمده و توصیف هایی از آن چه ما امروزه اختلالات خلقی می خوانیم در بسیاری از