• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع کیلودالتون، ۴۹، (پروتئیناز).، (پلیمراز)

و بدون شکل معین پروتئینی که احتمالاً یک پروتئین رمزگذاری شده ویروسی است و برای انتقال ویروس توسط ناقل ضروری میباشد.
۳. اندامکهای ویژه هستهای پروتئینی با وزن مولکولی تقریباً ۵۸ کیلودالتون (پلیمراز) و ۴۹ کیلودالتون (پروتئیناز). این اندامک ویژهی هسته در بعضی از پوتیویروسها مشاهده شده است (پوررحیم و همکاران، ۱۳۸۱).
ادوارسون در

  پایان نامه با کلید واژگان خود کنترلی، خودکنترلی

پاسخی بگذارید