5
دسامبر

منبع تحقیق با موضوع آزمایشگاهی،، شته‌های، باقلا،، مییابد.

استوانه‌ای (فرفره‌ای و مارپیچ) در سیتوپلاسم یاختههای آلوده ایجاد می‌کند. این ویروس از طریق مکانیکی با شیره سلولی گیاه آلوده مایه‌زنی می‌شود و در طبیعت توسط گونه‌های مختلف شته‌های باقلا، هلو و پنبه پراکنده و انتقال مییابد. در دمای ۶۵-۶۰ درجه سانتیگراد غیر فعال می‌شود و بعد از ۲۵-۲۰ روز در دمای ۱۸ درجه سانتیگراد شرایط آزمایشگاهی،