• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع فضاهای شهری، توسعه شهر

بحث قرار می گیرد.
در همین راستا این پایاننامه در ۵ فصل به شرح زیر طبقهبندی و تدوین گردیده است:
۱- کلیات
۱-۲ طرح موضوع
به دلیل توسعه شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها و به تبع آن افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ، نیاز به مسکن به عنوان یک امر اساسی افزایش یافته است. کمبود فضاهای شهری و استفاده بهینه از فضای موجود شهر نیز مزید بر علت

  منبع تحقیق با موضوع تاکسونومی

پاسخی بگذارید