5
دسامبر

منابع مقاله با موضوع اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادها، قانون مدنی

آیین نامه اجرای آن ظرف ۳ماه گردیده بود پس از چهار سال دیگر در سال ۱۳۹۲ آییننامه اجرایی قانون پیشفروش ساختمان تهیه و تنظیم گردید.
و در مواردی نیز در نظر حقوقدانان این قراردادها طبق آزادی قراردادها و اصل حاکمیت اراده و بر مبانی ماده ۱۰ قانون مدنی الزامآور تلقی و اعتبار می یابد، ضمن اینکه پارهای از حقوقدانان این قرارداد را تحت