28
نوامبر
در جوامع اسلامی است. یکی از اعتقادات اساسی اخوانالمسلمین "قدرت تفوقناپذیر اسلام در حل مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمین است." (عنایت،104:1363) که در واقع جوهر اصولگرایی اسلامگرایی است. اگر حسن البناء رهبر سیاسی اخوانالمسلمین بود، افرادی چون سید قطب و محمد غزالی نمایندگان برجسته فکری اخوانالمسلمین بودند. باید گفت که تفاوت طهطاوی، خیرالدین پاشا تونسی، سید جمال، محمد عبده، رشید رضا و سید قطب در...
28
نوامبر
باشند؛ ولی این چنین نیست که کمینترن جهانی اسلام را تشکیل داده باشند. از طرفی روح واحد بیداری اسلامی احیای اسلام و رستاخیز اسلامی را در همه آنها می‌توان یافت. 3 ـ 5 : گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی اعراب، چون ایرانیان، از زمانی که با دولت‌های اروپایی آشنا شدند، به عمق عقبماندگی خود و توسعه و پیشرفت اروپایی‌ها پی بردند. تاکنون راه حل‌های...
28
نوامبر
در این بخش از جهان منجر شود. در ترکیه، الجزایر و سایر کشورهای اسلامی، تنها بانگی که امروز بلند می‌شود ندای اسلام است و در فلسطین اشغالی، انتفاضه، امان را از صهیونیسم و امپریالیسم گرفته است. بنابراین باید گفت: اگر آمریکا امروز به فکر تداوم اشغال عراق است، هدف واقعی‌اش ضربه زدن به بیداری و آگاهی اسلامی است. در واقع، مسلمان‌ها بیدار شده‌اند و بر...
28
نوامبر
در کشورهای عربی را بیداری اسلامی عنوان نموده اند و به عقیده آنان اداراک تحولات خاورمیانه بدون توجه به قالبهای هنجاری شهروندان کشورهای انقلابی امکانپذیر نخواهد بود. نمودارتحلیل تحولات شمال آفریقا از منظر سازه انگاری فصل سوم تاریخچه بیداری اسلامی 3 ـ 1 : مقدمه تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی ریشه در واقعیات تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارند، این مساله در دنیای اسلام و خصوصا...
28
نوامبر
هم می‌پذیرند و به تعبیر دیگر، پلی هستی شناختی میان دو جریان مادیگرا و معناگرا برقرار می‌کنند. در مقابل جریان اصلی در روابط بینالملل که هویت کنشگران را در نظام بینالملل مفروض و ثابت قلمداد می‌کنند، سازهانگاران "برساخته بودن" هویت کنشگران تاکید داشته و اهمیت هویت را در خلق و شکلگیری منافع و کنش‌ها می‌دانند. کنشگران از این منظر به شکل اجتماعی قوام می‌یابند و...
28
نوامبر
واقعگرای معروف در روابط بین‌الملل بر این نکته تاکیدی بلیغ دارد او ژئوپلتیک و موقعیت جغرافیائی را از پایدارترین عوامل قدرت در یک کشور می‌داند. (مورگنتا، 45:1384) بدینمعنی که، صرفنظر از هرگونه ایده و آرمان، جایگاهی که یک کشور دارد و موقعیتی که در آن قرار دارد رفتار خاصی را تحمیل می‌کند. نگاهی به نظریه‌های روابط بینالملل نشان می‌دهد که نقطه‌ی آغاز و آکادمیک دانش...
28
نوامبر
وبر بود که می‌توانست حدس بزند یک نظام دینی سنتی مانند اسلام ممکن است تجدید حیات پیدا کند و پیروانش به دنبال آن، حرکتی نو را آغاز کنند." (الویری، 11:1390) تردیدی نیست که مطالعات موردی در جوامع اسلامی و مراکز تحقیقی به ویژه توسط جامعهشناسان مسلمان می‌تواند موجب تولید نظریه‌هایی در این حوزه مهم شده و باب گسترده‌تری را دراین زمینه بگشاید. در واقع، بیداری...
28
نوامبر
محیط انسانی برای زیست توده‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی، وابستگی سنگین آنها به قدرت‌های غربی، نقش کارساز کشورهای بزرگ در سمتوسو دادن به سیاست‌های رهبران عرب، دامنهدار بودن فقر اقتصادی، شکاف‌های روزافزون طبقاتی و گسترش زیانبار فرهنگ غربی، از جمله عوامل حضور مردم در صحنه است. و مقالعات متعددی که در ارتباط با موضوع چاپ شده که به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌شود: مقاله: "تحلیل...
28
نوامبر
ف قابل دسترسی نمی‌باشد، گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای می‌باشد، لذا در این روش ابتدا اطلاعات موجود به شیوه فیش‌برداری از منابع موجود در مراکز اسناد و کتابخانه‌ها جمعآوری و سپس جهت استنتاج نتایج از روش تحلیل کیفی و مفاهیم استفاده خواهد شد . روش و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق اسنادی، کتابخانه‌ای و فضای مجازی با استفاده از پایان‌نامه‌ها، کتب، روزنامه‌ها، مجلات، مقالات...