اثر اعتیاد به اینترنت بر افسردگی و اعتماد به نفس و سلامت روان دانش آموزان

فصل اول مقدمه ۲بیان مساله ۵اهمیت و ضرورت مساله ۸اهداف تحقیق ۱۰فرضیه‏های تحقیق ۱۰تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۰فصل دوم:سلامت ۱۴تعریف سلامت روان ۱۵ویژگی های…