14
نوامبر
غیرفعال
روش پیاده سازی ارائه شده در این تحقیق بر دو اساس استوار است: 1- مرور ادبیات موجود در زمینه پیاده سازی کارت امتیازی متوازن 2- فاکتورهای خاص و محدودیت های مربوط به سازمان مورد نظر (فرهنگ سازمانی، منابع،ساختار، استراتژی ها و ...) گام اول: شناسایی رسالت سازمان، چشم اندازها و ارزشها بیانه رسالت و چشم اندازهای سازمان سندی است که یک سازمان را از دیگر...
دسته‌بندی نشده