تحقیق رایگان با موضوع طبقه حاکم

تحقیق رایگان با موضوع
طبقه حاکم

……………………………………… 32
2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بینالملل ……………………………………………………………… 33
2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازهانگاری …………………………………………………………………………….. 35
2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب…………………………………………………………………………………41
فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی
3-1: مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………. 43
3-2:پیشینه بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………….. 45
3-3: تاریخچه شکلگیری جنبش‌های اسلامی ………………………………………………………………………. 47
3 ـ 4: اهداف مشترک جنبش‌های اسلامی………………………………………………………………………………..49
3-5: گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی ………………………………………………………………. 51
3-5-1:گرایش تمدنگرا-غربگرا………………………………………………………………………………………….. 52
3-5-2: گرایش تمدنگرا-اسلامگرا……………………………………………………………………………………….. 53
3-5-3:گرایش اسلامگرایی سنتی ………………………………………………………………………………………… 54
3 ـ 5 ـ 4: گرایش اسلامگرایی اصولگرا…………………………………………………………………………………55
3-6: درآمدی بر اسلام سیاسی ………………………………………………………………………………………..57
3-6-1:مبانی بیداری اسلام سیاسی…………………………………………………………………………………………58
3-6-2: عوامل ظهور اسلام سیاسی…………………………………………………………………………………………59
3-6-3: تفاوت اسلام سیاسی با جریان بنیادگرایی ………………………………………………………………….59
فصل چهارم – بیداری اسلامی : تونس
4-1:مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………62
4-2:درآمدی بر تاریخ سیاسی تونس……………………………………………………………………………………… 62
4-3:تونس پیش از انقلاب ………………………………………………………………………………………………………63
4-4: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بنعلی ……………………………………..64
4-4-1:دیکتاتوری حزبی…………………………………………………………………………………………………………64
4-4-2: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت……………………………………………………………………………..65
4-4-3:فساد گسترده…………………………………………………………………………………………………………….65
4 ـ 4 ـ 4: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی………………………………………………………………………. 65
4-4-5:سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین……………………………………………….. …. ……………………66
4-5:بیداری اسلامی در تونس………………………………………………………………………………………………….69
4-5-1:بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس………………………70
فصل پنجم: بیداری اسلامی: مصر
5-1: مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………75
5-2:وضعیت و موقعیت مصر…………………………………………………………………………………………………..75
5 ـ 3 : تاریخ سیاسی مصر………………………………………………………………………………………………………76
5-4:راهی برای آغاز تحولات بنیادین در مصر …………………………………………………………………………78
5-5: عزتی که لگدکوب شد……………………………………………………………………………………………………78
5-6:موج اسلامگرایی……………………………………………………………………………………………………………..81
5-7:مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مبارک ………………………………………………………………………………82
5-7-1:فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان……………………………………………………………………..82
5-7-2: شخصی بودن قدرت…………………………………………………………………………………………………..82
5-7-3: دموکراسی ظاهری و سرکوب سیاسی…………………………………………………………………………82
5-7-4:اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم: …………………………………………………………………83
5 ـ 7 ـ 5: سیاست مبارزه با گروه‌های اسلامگرایان………………………………………………………………… 83
5 ـ 7 ـ 6: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی……………………………………………………………………….85
5-7-7:فساد گسترده در طبقه حاکم ……………………………………………………………………………………..85
5-8:چگونگی آغاز حرکت‌های انقلابی در مصر…………………………………………………………………………87
5-9:بررسی دیدگاه‌های اخوانالمسلمین و نقش آن‌ها در تحولات مصر……………………………………….90
5 ـ 10: عوامل سقوط مرسی و آینده اسلامگرایان در مصر………………………………………………………….94
فصل ششم – بیداری اسلامی: لیبی
6-1:مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….98
6-2: وضعیت و موقعیت لیبی …………………………………………………………………………………………………98
6 ـ 3: تاریخ سیاسی لیبی……………………………………………………………………………………………………….99
6-4:ساختار سیاسی-اجتماعی لیبی……………………………………………………………………………………….100
6-5:ویژگی‌های حکومت قذافی ……………………………………………………………………………………………..102
6-5-1:اتکا به شبکه‌های قبیلگی و خویشاوندی فقدان نهادهای مدرن………………………………………102
6-5-2:اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی……………………………………………………………………………………103
6 ـ 5 ـ 3: مبارزه با گروه‌های اسلامگرا……………………………………………………………………………………103
6-5-4: فساد گسترده…………………………………………………………………………………………………………..103
6 ـ 6: بیداری اسلامی در لیبی………………………………………………………………………………………………..105
6-7: چگونگی آغاز حرکت‌های مردمی در لیبی ………………………………………………………………………106
6-8: عوامل شکلگیری این حرکت‌ها……………………………………………………………………………………..107
6 ـ9: شاخصه‌های مهم انقلاب لیبی………………………………………………………………………………………..107
6 ـ 9 ـ 1: جنگ داخلی ………………………………………………………………………………………………………..108
6 ـ 9 ـ 2: حمایت ناتو از انقلابیون ………………………………………………………………………………………..109
6 ـ 9 ـ 3: حمایت قطر و عربستان سعودی……………………………………………………………………………..109
6 ـ 9 ـ 4: اسلام سنتی ، مشروعیت بخش مبارزه مردم …………………………………………………………..110
6 ـ 9 ـ 5: کشته شدن قذافی و پسرش…………………………………………………………………………………..110
6-10:مواضع و نقش گروهها به ویژه اخوانالمسلمین در تحولات لیبی…………………………………………111
فصل هفتم: جمع بندی، نتایج و پیشنهادها
7-1: مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….115
7 ـ 2: جمعبندی……………………………………………………………………………………………………………………115
7 ـ 3: نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………126
7 ـ4: پیشنهادها………………………………………….. …………………………………………………………………….130
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..133
فصل اول
کلیات
1 ـ 1 : مقدمه:
حرکت بیداری اسلامی یا خیزش اسلامی، پدیده‌ای عظیم و فراگیر و جریان اصلاحی است که به دنبال ضعف استراتژیک کشورهای اسلامی در قرن نوزده پس از حمله ناپلئون و ماهیت استبدادی حاکمیت در بستر تاریخی کشورهای اسلامی

admin3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *