کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری  …
۵-توزیع بیشتر سی دی وکتابچه راهنما، تبلیغات در مورد سایت اینترنتی جهت آشناسازی و فرهنگ سازی

۴-ایجاد تنوع درمحصولات برای ذائقه‌های متفاوت افراد

۳-فیلتراسیون کردن مناسب جهت ماندگاری بیشتر محصول

۲-تولید محصولات مورد علاقه کودکان(نظیر کامی وی)

۱- دستیابی به غلظت بهینه

۹۹/۹

۴۷/۹

۴۴/۱۰

۶۵/۹

۰۲/۹

۰۲/۹

۵۰/۹

۲۰/۹

۶۱/۱۲

۱۱/۱۱

جدول۱۲-۴
جدول گسترش عملکرد کیفیت
جدول۱۳-۴
فصل پنجم
نتیجه‌گیری وپیشنهادات

پاسخ به سوالات تحقیق

۱-۱-۵- ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان زمانی کدام موارد هستند:

در این پژوهش برای مشخص نمودن ابعاد کیفیت از نظر مشتریان شرکت گلچکان اقدام به توزیع پرسشنامه شماره یک (شناسایی نیازها، انتظارات، خواسته‌های مشتریان شرکت گلچکان) در میان ۱۵۰ مشتری این شرکت که محصولات خود را از ۱۵ عطاری خریداری می‌کردند، نمودیم. همچنین از ۱۵نفر از مدیران و کارکنان این شرکت خواسته شد که ابعاد کیفیتی را با توجه به تجربیات خود بیان نمایند.
پس از جمع‌آوری پرسشنامه اقدام به طبقه‌بندی ابعاد کیفیت در ۵ طبقه عملکردمحصول، ویژگی ظاهری محصول، تبلیغات، توزیع و قیمت نمودیم. بطور کلی ۲۱بعد کیفیت از لحاظ مشتریان و مدیران شرکت گلچکان که دارای اهمیت بود شناسایی و عنوان گردید که در جدول ۱-۴ قابل مشاهده است.

۲-۱-۵-کدامیک از ابعاد کیفیت برای مشتریان از اهمیت بیشتری برخوردارند:

به منظورمشخص نمودن درجه اهمیت نیازهای مشتریان اقدام به طراحی پرسشنامه شماره۲ نمودیم. که طبق اطلاعات بدست آمده، در میان تک تک ابعاد کیفیت قیمت پایین محصولات اهمیت خیلی زیادی را از لحاظ مشتریان این شرکت دارا می‌باشد و بقیه ابعاد کیفیت درجه اهمیت زیاد و یا متوسطی را به خود اختصاص داده اند. (جدول ۳-۴) اما بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در جدول ۲-۴ اهمیت ابعاد کیفیت در هریک از طبقات عبارت است از (عملکرد محصول، ویژگی ظاهری محصول، تبلیغات، توزیع: زیاد و قیمت خیلی زیاد).
و به طور کلی اهمیت ابعاد کیفیت مشخص شده (در ۲۱سوال) زیاد ارزیابی شده است.

۳و۴-۱-۵- شرکت درکدامیک از ابعادکیفیت از عملکرد مطلوب یا ضعیفی برخوردار است:

در پرسشنامه شماره دو علاوه بر درجه اهمیت ابعاد کیفیت، ارزیابی سازمان نیز توسط مشتریان صورت گرفته است. براساس این پرسشنامه عملکرد فعلیشرکت در تک تک ابعاد کیفیت ضعیف و یا متوسط بوده است (جدول۳-۴). همچنین براساس طبقهبندی انجامشده در جدول ۲-۴ عملکرد فعلی شرکت در قسمت عملکرد محصول، ویژگی ظاهری و توزیع محصول متوسط و در قسمت تبلیغات و قیمت ضعیف ارزیابی شده است. بطور کلی باید گفت علیرغم اینکه درجه اهمیت تمامی ابعاد کیفیت برای مشتری بالا است اما عملکرد فعلی شرکت (در ۲۱ سوال) بین ضعیف و متوسط می‌باشد.
در این راستا نکته قابل ذکر این است که شرکت برای بقا و ایستادگی در صحنه رقابت باید تا حدامکان برخواسته‌ها و ابعادی از کیفیت تاکید نماید که از لحاظ مشتری دارای اهمیت بالایی می‌باشد در غیر این صورت برگ برنده در دست کسی خواهد بود که در برآوردن نیاز مشتری از سایرین سبقت بگیرد.
به منظور دستیابی به یک عملکرد مطلوب در این پژوهش از اعضای تیم تصمیم خواسته شده تا باتوجه به محدودیت‌ها و قابلیت‌های سازمان، هدف عملکرد و شاخص برتری (نقطه فروش) سازمان خود را مشخص نمایند. براین اساس با محاسبه نسبت بهبود که از تقسیم هدف عملکرد بر عملکرد فعلی بدست می‌آید میزان بهبود مورد نیاز جهت دستیابی به هدف مطلوب شرکت مشخص گردید. که این نسبت ۵/۳۱ می‌باشد و نشان دهنده این است که سازمان در طرح جدید محصولات خود بایدخواسته‌های مشتریان را تا این میزان بهبود ببخشد تا ارزیابی مشتری از محصول ارتقا یابد.

۵-۱-۵- با توجه به محدودیت‌های شرکت، چگونه می‌توان بین انتظارات مشتریان ارتقاء کیفیت محصولات ارتباط برقرار نمود:

به منظور ایجاد تعادل بین انتظارات مشتریان و ارتقاء کیفیت محصولات، با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های سازمان و ارزیابی محیطی اقدام به محاسبه وزن هرخواسته کیفی نمودیم که نتایج نشان داد معرفی و گسترش سایت اینترنتی جهت آشناسازی مردم با خواص درمانی داروها بیشترین وزن و استفاده از شیشه به جای بطری کمترین وزن را در رضایتمندی مشتریان دارد. همچنین با محاسبه اوزان هرالزام محصول به این نتیجه خواهیم رسید که تولید محصولات مورد علاقه کودکان (نظیرکامی وی) بیشترین تاثیر را در طراحی محصول دارد.
همچنین در ماتریس‌های ارتباطات و همبستگی ارتباطات میان خواسته‌های مشتریان با الزامات محصول و همچنین الزامات محصول با یکدیگر برجسته گردیده است.

۲-۵- نتیجه‌گیری و جمعبندی

سنت کپی سازی محصولات خارجی بدون توجه به لزوم تطبیق آن با خصوصیات و نیازهای مصرف کننده یکی از مشکلات صنایع داخلی کشور می‌باشد که این سنت دیرینه باید هر چه زودتر کنار گذاشته شود و ندای مصرف کننده با دل و جان گوش داده شود به عبارت دیگر سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق‌تر خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته‌های مشتریان گوی سبقت را از سایر رقبای بازار بربایند در فلسفه جدید بازاریابی یعنی مشتری‌گرایی و مرکز توجه مشتریان بوده و از دید مشتریان به مسائل نگاه می‌شود. پس این مهم است که بدانیم او چه می‌خواهد و نیاز واقعی او چیست و سپس در جستجو و یا تحقق آن تا حدامکان برآییم در این راستا هرروزه تکنیک‌های مدیریتی جدیدی در راستای کسب مزیتهای رقابتی با دیدگاه مشتری محوری به روی کار می‌آیند. در این میان یکی از مهمترین تکنیک‌های مدیریتی و کیفیتی که امکان تعامل بین بخش‌های تولیدی و بازاریابی و فروش را فراهم آورده است تکنیک QFD )گسترش عملکرد کیفیت) می‌باشد.
QFD ابزاری است که تبدیل کننده نیازهای واقعی مشتری به ویژگی‌های محصول یا خدمت می‌باشد QFD با روشی مدون و ساختار یافته به گردآوری نیاز‌های مشتری پرداخته و براساس آن وبا توجه به منابع و توانایی‌های سازمان اقدام به پاسخگویی به این نیازها و خواسته‌ها می‌کند.
برای رسیدن به اهداف کیفی در واقع آنچه که اهداف QFD خوانده می‌شود از ابزارها و روش‌های متفاوتی در اجرایQFD استفاده می‌شود که یکی از ابزار اصلی برای QFD خانه کیفیت می‌باشد. در این پژوهش نیز برای انتخاب محصول با توجه به معیارهای تعیین شده توسط مشتریان از ابزارQFD در شرکت گلچکان زمانی در استان خراسان رضوی استفاده نموده‌ایم. با بکارگیری این مدل شرکت می‌تواند گامی موثر در جهت تولید محصولات مطلوب‌تر از نظر مصرف کننده، افزایش رضایتمندی، سودآوری بیشتر و ایجاد یک رقابت واقعی بین تولید کنندگان داخلی بردارد رویه‌ای که برای انتخاب محصول بیان شد یک روش سیستماتیک و مشتری مدار را در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهد که در نتیجه این رویه باعث خواهد شد محصولات تولیدی تولید کننده از سطح کیفیت بالایی برخوردار گردد.
در این پژوهش مراحل گسترش عملکرد کیفیت در شرکت گلچکان زمانی به شرح ذیل می‌باشد:
۱-انتخاب مشتریان شرکت گلچکان زمانی: در این مرحله ۱۵۰نفر از مشتریان این شرکت که محصولات مورد نیاز خود را از ۱۵ عطاری خریداری می‌کنند به عنوان نمونه آماری ما انتخاب شدند.
۲-شناسایی نیازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتریان شرکت گلچکان زمانی (جمع‌آوری صدای مشتری): در این مرحله ۱۵۰پرسشنامه در میان مشتریان این شرکت توزیع گردید و براساس آن نیازها و خواسته‌های مشتریان این شرکت شناسایی و پس از آن در ۵ طبقه (عملکرد، ویژگی ظاهری محصول، تبلیغات، توزیع و قیمت) دسته‌بندی شد. همچنین از ۱۵نفر از افراد این شرکت خواسته شد که بر اساس تجربیات خود به این پرسشنامه پاسخ دهند در این مرحله به سوال یک این تحقیق نیز پاسخ داده شد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت