سايت مقالات فارسی – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری …

سايت مقالات فارسی – 
کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد مشتری  …

پایایی یک آزمون به دقت آن اشاره دارد یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار بر روی یک گروه واحد از افراد اجرا کنیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. آزمون ممکن است دارای پایایی و فاقد روایی باشد ولی آزمون نمی‌تواند دارای روایی باشد بدون آن که پایایی داشته باشد بنابراین یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد به عبارتی دیگر پایایی شرط لازم برای روایی است اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
به منظور تعیین ضریب پایایی روش‌های متعددی وجود دارد که در زیر متداولترین آنها عنوان شده است.
آزمون پس آزمون: ثبات پاسخ‌ها در طول زمان در همان گروه پاسخ دهنده را اندازگیری می‌کند این روش نیازمند اجرای پیمایش در یک گروه نمونه در دو فاصله متفاوت و مناسب زمانی است فواصل زمانی زیاد ممکن است منجر به برآورد پایین‌تر پایایی شوند که معرف تغییر بالفعل در متغیر موردنظر در طول زمان است.
تک مشاهده گر: ثبات پاسخ‌ها را در طول زمان در میان همان افراد پاسخ دهنده اندازگیری می‌کند. این روش مستلزم تکمیل پیمایش توسط یک فرد در دو فاصله متفاوت و مناسب زمانی است. فواصل زمانی زیاد ممکن است منجربه برآورد پایین‌تر پایایی شود که معرف تغییر بالفعل در متغیر مورد نظر در طول زمان است.
فرم جایگزین: از بدنه سوال یا مجموعه پاسخ‌هایی با کلمات متفاوت برای کسب اطلاعات یکسان درباره موضوع معین استفاده می‌شود این روش نیازمند دو سوال است که جمله‌بندی آنها متفاوت است اما متغیر مشخص واحدی را هدف قرار می‌دهند و سطح کلمات آن دو یکسان است.
ثبات درونی: تناسب و جور بودن چند سوال را در یک مقیاس برای یک گروه نمونه اندازگیری می‌کند که در این روش برای انجام محاسبات یک کامپیوتر لازم است.
بین مشاهده‌گر: اندازگیری می‌کند که دو پاسخ دهنده یا بیش‌تر، یک پدیده واحد را تا چه حد یکسان درجه‌بندی می‌کنند.”) عباس زادگان وفتوت ۱۳۸۴-ص۵۰تا۹۲)
پایایی نوعی اعتماد بخشی است به معنی اینکه اگر از یک وسیله به دفعات استفاده کردیم در هردفعه نتایج یکسانی ارائه دهد. بهترین آزمون برای اندازگیری پایایی یا اعتماد و سازگاری اجزا در پرسش‌های چند مقیاسی ضریب آلفای کرونباخ می‌باشد. که براساس واریانس سوالات به طور جداگانه و واریانس ادغام شده آنان می‌باشد این ضریب بین صفر و یک است که هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بیشتری برخوردار است به عبارت دیگر صفر عدم پایایی و یک معرف پایایی می‌باشد. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه دوم در قسمت درجه اهمیت ۸۵% و ارزیابی سازمان۸۲% می‌باشد که نشان می‌دهد پرسشنامه مذکور ازپایایی لازم برخورداراست.
این ضریب در طبقات مختلف ابعاد کیفیت نیز به طور مجزا محاسبه شده است که از لحاظ درجه اهمیت و ارزیابی سازمان به ترتیب عبارتند از: عملکرد ( ۰٫۷۵۴و ۰٫۸۲۵ )، ویژگی ظاهری (۰٫۷۲۵و ۰٫۶۷۲) تبلیغات (۰٫۸۰ و،۰٫۷۴۴)، توزیع (۰٫۶۰۲ و،۰٫۶۱۲)
فصل چهارم:
نتایج

این را هم حتما بخوانید :
بررسی عوامل موثر برسرمایه های اجتماعی پلیس ایران- قسمت ۶

۱-۴- توصیف آماری

توزیع فراوانی در این تحقیق از لحاظ جنسیت، سن، سابقه خرید محصول میزان تحصیلات به شرح زیر
می‌باشد.
۱-۱-۴- جنسیت: به طورکلی۱۵۰پرسشنامه در میان مشتریان شرکت گلچکان توزیع شد که از این میان ۶۱مرد (۷/۴۰%) و ۸۹ زن (۳۳/۵۳%) اقدام به پاسخگویی به این پرسشنامه‌ها نموده‌اند که آمار نشان دهنده این است تعداد زنان شرکت کننده در این پژوهش بیشتر از مردان بوده است.

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
مرد ۶۱ ۴۰٫۷ ۴۰٫۷ ۴۰٫۷
زن ۸۹ ۵۹٫۳ ۵۹٫۳ ۱۰۰٫۰
مجموع ۱۵۰ ۱۰۰٫۰ ۱۰۰٫۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت