پژوهش – کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد …

پژوهش – 
کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت QFD) )به منظو رتوسعه محصول با رویکرد  …
جمع

۸۲

۵۴

جدول۳-۴
درجه اهمیت در۴ طبقه اول برای شرکت زیاد و در طبقه آخر (قیمت) خیلی زیاد بوده است. از لحاظ ارزیابی سازمان، شرکت در طبقات عملکرد، ویژگی ظاهری و توزیع محصول متوسط، در تبلیغات ضعیف و از لحاظ قیمت خیلی ضعیف ارزیابی شده است. به طورکلی باید گفت علیرغم اینکه موارد فوق تقریباً دارای اهمیت زیادی برای مصرف کنندگان داشته است، اما ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عملکرد فعلی شرکت تقریباً متوسط بوده است.

۵-۲-۴- مرحله پنجم: تشکیل تیم تصمیم

در این مرحله ۸ نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت که به نوعی در امر تولید، بازاریابی، کیفیت و طراحی محصول سازمان دست‌اندر کار هستند، به عنوان اعضای تیم تصمیم انتخاب شدند که ما را در تکمیل اعداد ستون هدف عملکرد و شاخص برتری، تعیین چگونگی دستیابی به نیازهای مشتریان، تکمیل ماتریس ارتباطات و تکمیل ماتریس همبستگی یاری می‌کنند.

۶-۲-۴- مرحله ششم: پرسشنامه مربوط به تکمیل ستون اعداد شاخص برتری (نقاط فروش) و هدف عملکرد:

شاخص برتری یا نقطه فروش به معنی برجسته کردن یا دادن وزن به خواستههاییاست که انجام اقدامات لازم برای بهبودآنها باعثرضایت مشتریان و سودآوری شرکت میشود به عبارت دیگر نقطه فروش بیانگر مزیت رقابتی هر مولفه یا نیاز نسبت به رقبای خود در سطح شهر است (تاثیری که هر نیاز در سودآوری شرکت دارد) طبق چهارچوب نظری و مدل مفهومی به شاخص رقابتی برتر در سطح شهر عدد ۵/۱ به شاخص متوسط عدد ۲/۱و نداشتن شاخص عدد ۱ تعلق میگیرد.
در خصوص هدف عملکرد باید گفت که هدف عملکرد همان آرمان شرکت در ارائه محصول به مشتریان است به طوری که محدودیت سازمان نیز مدنظر قرار گیرد یعنی با توجه به محدودیتهای موجود، شرکت میخواهد کیفیت محصولاتش در چه سطحی باشد یا سازمان در طرح جدید محصول خود، باید خواسته مشتری را به گونهای بهبود ببخشد تا ارزیابی مشتری از محصول به مقدار لازم ارتقا یابد. (پرسشنامه شماره سه)
در این مرحله نیز از مقیاس۱ (خیلی کم) تا ۵ (خیلی زیاد) استفاده شده است. داده‌های بدست آمده را می‌توان در جدول ذیل مشاهده نمود.

عوامل موثر بر رضایت مشتریان شر کت گلچکان زمانی شاخص برتری هدف عملکرد
۱-غلظت بالای محصول ۱٫۵۰ ۴٫۰۰
۲- عدم استفاده زیاد از مواد نگهدارنده و شیمیایی و اسانس‌ها در محصولات ۱٫۲۰ ۴٫۰۰
۳-تولید محصول به گونه ای که با ذائقه کودکان متناسب باشد ۱٫۲۰ ۳٫۰۰
۴-تولید محصول با ماندگاری زیاد (پس از گذشت زمان ته آن لایه نگیرد) ۱٫۵۰ ۵٫۰۰
۵-استفاده از اسانس‌های متفاوت برای از بین بردن طعم و مزه تلخ دارو به شرطی که روی کیفیت آن تاثیر نگذارد ۱٫۲۰ ۳٫۰۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت