فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) ضرورت تحقیق ۳
ج) سؤالات تحقیق ۳
د) فرضیه تحقیق ۴
ه‍ ) پیشینه تحقیق ۴
و) اهداف تحقیق ۵
ز) روش تحقیق ۵
ح) محدودیت‌ها و موانع تحقیق ۵
ط) سازماندهی تحقیق ۶
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و عوامل زمینه‌ساز جرایم ثبتی ۷
مبحث اول: مفاهیم ۸
گفتار اول: کاداستر ۸
الف) تعاریف کاداستر ۸
۱٫ مفهوم فنی ۱۰
۲٫ مفهوم حقوقی ۱۱
۱ـ۲٫ مفهوم محدود کاداستر ۱۲
۲ـ۲٫ مفهوم گسترده (موسع) کاداستر ۱۲
ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر ۱۳
۱٫ مفاهیم مشابه (زیرمجموعه) ۱۳
۱ـ۱٫ نقشه ۱۳
۲ـ۱٫ لایه‌های کاداستر ۱۴
۳ـ۱٫ عملیات کاداستر ۱۴
۲ ـ مفاهیم مرتبط ۱۵
۱ـ۲٫ زمین ۱۵
۲ـ۲٫ قطعه زمین ۱۵
۳ـ۲٫ سیستم اطلاعات جغرافیایی ۱۵
۴ـ۲٫ سیستم اطلاعات زمینی ۱۶
گفتار دوم: جرایم ثبتی ۱۶
الف) مفهوم شناسی جرم‌های ثبتی ۱۷
۱٫ تعریف جرم ثبتی ۱۷
۲٫ تفاوت جرایم ثبتی و تخلفات ثبتی ۱۸
۳٫ ویژگی های جرایم ثبتی ۱۸
ب) انواع جرایم ثبتی ۱۹
۱٫ جرایم ثبتی خاص ۱۹
۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری ۲۰
۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل ۲۰
۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت ۲۰
۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ۲۰
گفتار سوم: پیشگیری از جرم ۲۱
الف) معنا و مفهوم پیشگیری ۲۱
ب) مفهوم پیشگیری از جرم ۲۱
ج) انواع پیشگیری از جرم ۲۲
۱٫ پیشگیری کیفری ۲۲
۲٫ پیشگیری غیرکیفری ۲۳
۱ـ۲٫ پیشگیری اجتماعی ۲۳
۲ـ۲٫ پیشگیری وضعی ۲۳
۳٫ پیشگیری ابتدایی ۲۴
۴٫ پیشگیری ثانویه ۲۵
۵٫ پیشگیری ثالث ۲۵
مبحث دوم: تاریخچه کاداستر ۲۵
مبحث سوم: عوامل زمینه ساز ارتکاب جرایم ثبتی ۲۷
گفتار اول: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قانونی ۲۷
الف) فقدان تعریف دقیق از جرم ثبتی ۲۸
ب) نارسایی سیستم مجازات جرایم ثبتی ۲۸
گفتار دوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو قضایی ۲۹
الف) تعدد مراجع رسیدگی کننده ۳۰
ب) صدور بی رویه بخشنامه‌های ثبتی ۳۳
گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی ۳۴
الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک ۳۴
ب) کمبود منابع انسانی و مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵
ج) عدم نظارت دقیق بر عملکرد مجریان امور ثبتی ۳۶
د) فقدان رویکردی مستقل در قبال جرمهای ثبتی ۳۸
ه‍ ) ضعف آموزش و پژوهش در سطح سازمان ثبت ۳۹
فصل دوم: جرایم ثبتی خاص و جرایم ثبتی در حکم جعل و نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از آنها ۴۰
مبحث اول: جرایم ثبتی اسناد و املاک خاصّ ۴۱
گفتار اول: مفلس قلمداد نمودن خود به منظور فرار از ادای حق دیگری ۴۱
الف) ارکان جرم ۴۳
ب) نقش کاداستر در پیشگیری از جرم مذکور ۴۵
گفتار دوم: تعهد یا معامله معارض ۴۶
الف) ارکان‌ جرم ۴۷
ب) نقش اجرای طرح کاداستر در پیشگیری از این جرم ۵۶
گفتار سوم: امتناع سردفتر یا‌ دفتریار‌ کفیل معذور از خدمت از تحویل مدارک ۵۸
الف) ارکان جرم ۵۹
ب) اثر اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۶۱
گفتار چهارم: انجام معامله نسبت به ملکی که سند مالکیت‌ معارض‌ دارد ۶۱
الف) ارکان جرم ۶۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۶۳
مبحث دوم: جـرایم ثـبتی «اسـناد و املاک» در حکم جعل ۶۴
گفتار اول: مفهوم جعل ۶۴
گفتار دوم: جعل و تزویر‌ در اسناد رسمی (ویژه مستخدمین و اجـزای ثـبت اسـناد و امـلاک و صـاحبان دفاتر اسناد رسمی) ۶۶
الف) ارکان جرم ۶۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۰
گفتار سوم: تصدیقات خلاف واقع مـستخدمین و اجـزای ثبت اسناد و املاک ۸۰
الف) ارکان جرم ۸۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۴
فصل سوم: جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری و نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم ۸۵
مبحث اول: جرم ثبتی در حکم خیانت در امانت ۸۶
گفتار اول: تبانی کردن متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حـبس و ثـلث‌ باقی ۸۶
گفتار دوم: ارکان جرم ۸۷
گفتار سوم: نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۸۹
مبحث دوم : جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری ۸۹
گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر و خود را من غیر حق مالک جلوه دادن ۹۰
الف) ارکان جرم ۹۲
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۹۴
گفتار دوم: تقاضای ثبت ملک غیر به عنوان مالکیت، با وجود امین بودن شخص نسبت به ملک ۹۵
الف) ارکان جرم ۹۵
۱٫ رکن قانونی ۹۵
۲٫ رکن مادی ۹۶
۳٫ رکن معنوی ۹۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۹۷
گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر ۹۸
الف) ارکان‌ جرم ۹۹
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۰
گفتار چهارم: متصرف قلمداد نمودن خود نسبت به ملک‌ دیگری‌ من‌ غـیر حقّ و دادن تـقاضای ثـبت در این خصوص ۱۰۱
الف) ارکان جرم ۱۰۳
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۴
گفتار پنجم: امتناع از ردّ حق به ذی حق‌ و تصدیق‌ ننمودن حق وی در معاملات با حـق استرداد ۱۰۵
الف) ارکان جرم ۱۰۷
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۰۹
گفتار ششم : عدم انعکاس حقوق اشخاص حقیقی‌ یا‌ حقوقی‌ نـسبت بـه تـمام یا قسمتی از املاک و اسناد از بین رفته به‌ علت جنگ یا حوادث غیر مترقبه در تقاضانامه شـخص متقاضی ۱۰۹
الف) ارکان جرم ۱۱۱
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم ۱۱۲
نتیجه‌گیری ۱۱۳
منابع و مآخذ ۱۱۶
الف) کتاب‌ها ۱۱۶
ب) پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها ۱۱۸
Abstract 121