• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان درباره فاکتورهای موفقیت، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتماد مشتریان

به فکر راهکارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزا یش اعتماد مشتر یان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب گرایش به تجارت الکترونیکی خواهد شدکه هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود. زیرا می تواند بر وفاداری و خرید مشتریان تاثیرگذار باشد (سپهری،۱۳۸۵۸۶:).
. اعتماد مشتریان به فروشنده از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت فروشندگان

  پایان نامه با کلید واژگان پترسون۱۱، کنند(، ماند.، لوینسون

پاسخی بگذارید