5
دسامبر

پایان نامه رایگان درباره عوامل انگیزشی، مصرف کنندگان، خرید مجدد

خدمت بوده که باعث خرید مجدد می گردد
Oliver 1997
نیت خرید
۱
در برگیرنده همه عوامل انگیزشی که منجر به رفتار واقعی می شود و منعکس کننده حدی است که در آن مصرف کنندگان تمایل به تلاش نسبت به انجام رفتار دارند و هرچه قدر قصد
خرید بالا باشداحتمال بیشتری وجود دارد که خرید واقعی رخ دهد نیت خرید می تواند از نگرشها،هنجارهای ذهنی و