• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک

۱- مقدمه
تغییرات سریع در دنیای امروز، سازمان ها را با چالش های مختلفی روبرو کرده است، امادر این میان سازمان هایی موفق هستندکه به کمک ابزارهای مدیریتی و فناور ی ها ی نو ین،از فرصت های ای جاد شده به نفع خود استفاده کنند (زنجیردار،۱۳۸۷۹۵:). محیط تجارت الکترونیک یکی از این ابزارها است. محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر

  منابع تحقیق دربارهطلاق، جهان اسلام، دانشگاه تهران

پاسخی بگذارید