5
دسامبر

پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، مدل مفهومی

گردد

۹ – بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی

ردیف
شماره مقاله

۱
۱
Ilyoo B. Hong?, Hwihyung Cho
College of Business Administration, Chung-Ang University, Seoul 156-756, Republic of Korea (2011)
۲
۲
عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیکدر مدلb2c
سید احمد خداداد حسینی-میثم شیرخداییو