5
دسامبر

پایان نامه رایگان درباره استراتژی ها

رسانه و آشنایی نسبتاً کم، عامه مردم در انجام معاملات از طریق اینترنت نگرانیها ی مختلفی دارند. عمده این نگرانی ها به مسائل امنیتی اینترنت از لحاظ افشا ی اطلاعات شخصی و مالی و نیز ناامن بودن تراکنش های مالی بر می گردد. بنابراین، صاحبان شرکت هایی که استراتژی های بسیاری را جهت اینترنتی کردن معاملات و بازار یابی خودبرگزیده اند، باید

دسته‌بندی نشده