پایان نامه رایگان درباره ،(۰۵/۰)، است،مقدار، اساس،عدد، پژوهش۹۵/۰=P

بحرانی توزیع نرمال در سطح ? است. با توجه به این که ضریب اطمینان پژوهش۹۵/۰=P در نظر گرفته خواهد شد،لذا ۰۵/۰=? ، و ۰۲۵/۰=۲/? بوده و بر این اساس،عدد بحرانی برابر با محاسبه خواهد شد.
از طرف دیگر چون P پارامتری مجهول است،مقدار آن ، در این پژوهش بنا بر روش احتیاطی ،(۰۵/۰) در نظر گرفته خواهد شد. لذا

Related articles

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *