• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان درباره ،(۰۵/۰)، است،مقدار، اساس،عدد، پژوهش۹۵/۰=P

بحرانی توزیع نرمال در سطح ? است. با توجه به این که ضریب اطمینان پژوهش۹۵/۰=P در نظر گرفته خواهد شد،لذا ۰۵/۰=? ، و ۰۲۵/۰=۲/? بوده و بر این اساس،عدد بحرانی برابر با محاسبه خواهد شد.
از طرف دیگر چون P پارامتری مجهول است،مقدار آن ، در این پژوهش بنا بر روش احتیاطی ،(۰۵/۰) در نظر گرفته خواهد شد. لذا

  تحقیق رایگان با موضوعالکساندر ونت، موازنه قدرت، جهان خارج

پاسخی بگذارید