• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع خود ارزیابی

دیده می شود. در این پژوهش خود ارزیابی مثبت ، تعداد امتیازات مثبتی است که هر آزمودنی پس از انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد. و خود ارزیابی منفی ، تعداد امتیازات منفی است که هر آزمودنی بدنبال انجام تکالیف برای خود در نظر می گیرد.
افسردگی: حالت عاطفی مرضی است که با احساس نا امیدی ، بی کفایتی ، گناه ، ترس و بی ارزشی ،

  منبع تحقیق با موضوع لپه‌ای، روند.، ۱۶۰، یونجه،

پاسخی بگذارید