5
دسامبر

پایان نامه رایگان با موضوع خودارزیابی، آزمودنیهای افسرده، خود ارزیابی، متغیر مستقل

:
بررسی اثر بازخوردهای محیطی در خودارزیابی (خود تقویتی و خود تنبیهی ) آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده
اهداف ویژه :
۱) بررسی و مقایسه خودارزیابی آزمودنی های گروههای سه گانه آزمایشی (تقویت، ناکامی،کنترل).
۲) بررسی و مقایسه خود ارزیابی آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده
متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل : موفقیتها