• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع خودارزیابی

در شکل گیری افسردگی موثر است آیا امکان دارد که اثر خود را از طریق یک فرایند میانجی یعنی ایجاد نقص در فرایند تقویت و تنبیه خود اعمال نماید ؟ این پژوهش بطور مستقیم به بررسی این موضوع می پردازد.

اهمیت و ضرورت تحقیق
همانطور که ذکر گردید بر طبق دیدگاههای مطرح شده رفتارهای خودارزیابی فرد در اشکال خودارزیابی مثبت و منفی بسیار تحت

  پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، خودکنترلی

پاسخی بگذارید