• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع افسرده خویی

کاهش انرژی
– احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد
– افکار متناوب مرگ
– کاهش توانایی تفکر یا تمرکز
وقوع این علائم باید منجر به تغییر در عملکرد قبلی فرد که ناشی از شرایط پزشکی نباشد گردد و باید عملکرد روزانه بیمار را مختل کند.
اختلال افسرده خویی۱۸ شکل خفیف و فرض افسردگی است. باید دو یا چند نشانه از نشانه های زیر را دارا

  منبع تحقیق با موضوع اندامکهای، BCMV، لولهها، PRSV-W

پاسخی بگذارید