• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع آزمودنیهای افسرده، گروه کنترل، خودارزیابی

در مقایسه با گروه موفقیت و گروه کنترل خود تنبیهی بیشتری از خود نشان می دهند.
۳- بین خودارزیابی ( خود تقویتی و خود تنبیهی) آزمودنیهای افسرده و غیر افسرده تفاوت معنی دار وجود دارد.

تعاریف عملیاتی
بازخوردهای مثبت و منفی محیطی: دادن بازخورد در مورد عملکرد موفق یا عدم موفق آزمودنی های در مواجهه با تکالیف . در این

  پایان نامه با کلید واژگان مهارتهای اجتماعی

پاسخی بگذارید