• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه رایگان با موضوع ، ، ،

پژوهش ملاک عملکرد موفق میزان بازخورد های مثبتی است که هر آزمودنی پس از پاسخ به آزمون مربوطه دریافت می کند. ملاک موفقیت آمیز بودن عملکرد فرد دریافت ۳ بازخورد کلامی مثبت از هر ۴ پاسخ است ، که بدین معناست که آزمودنی از ۴ تکلیف به ۳ تکلیف آنها درست پاسخ داده است. همچنین ملاک ناکامی ، میزان بازخورد های منفی است که هر آزمودنی پس از

  پایان نامه با کلید واژگان خود ارزیابی

پاسخی بگذارید