• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه با کلید واژگان روانشناسان، جست.، بالینی،،

کرده و به حذف یا کاهش افسردگی کمک خواهد کرد. بدیهی است در صورت تایید فرضیه ها، افسردگی را می توان از یک دیدگاه علمی تر و شفاف تر مشاهده کرد و برای درمان آن نیز از راهبردهای علمی تر و شفاف تر سود جست. یافته های این تحقیق می تواند برای روانشناسان بالینی، مشاوران و روان درمانگران بسیار حائز اهمیت باشد.

اهداف تحقیق:
اهداف کلی

  مقاله درمورد انرژی باد

پاسخی بگذارید