5
دسامبر

پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، خودکنترلی

تاثیر میزان و ماهیت تقویتها و تنبیه های محیطی می باشد. بنابراین برای تغییر در رفتارهای خودارزیابی باید بطور عمده در محیط فرد دخالت کرده، میزان تقویتهای مثبت محیطی را افزایش داده و تا حد امکان از وقوع رویدادهای تنبیهی جلوگیری کرد. چنین فرایندی با احتمال زیاد تغییرات هماهنگ با خود را در رفتارهای خودکنترلی و خودارزیابی فرد ایجاد