• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

پایان نامه با کلید واژگان خودارزیابی، خودکنترلی

تاثیر میزان و ماهیت تقویتها و تنبیه های محیطی می باشد. بنابراین برای تغییر در رفتارهای خودارزیابی باید بطور عمده در محیط فرد دخالت کرده، میزان تقویتهای مثبت محیطی را افزایش داده و تا حد امکان از وقوع رویدادهای تنبیهی جلوگیری کرد. چنین فرایندی با احتمال زیاد تغییرات هماهنگ با خود را در رفتارهای خودکنترلی و خودارزیابی فرد ایجاد

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتور، α..............................................................................................................................................................................۲۳، ،

پاسخی بگذارید