5
دسامبر

پایان نامه با کلید واژگان بیماری روانی، حالات خلقی

در سال ۱۶۸۶ بونت۱۴ نوعی بیماری روانی توصیف نمود و آن را Maniaco-malancholicus نامید. در سال ۱۸۵۴ ژول فالره حالتی را توصیف نموده و آن را جنون ادواری نامید چنین بیمارانی متناوبا حالات خلقی مانی و افسردگی را تجربه می کنند. تقریبا در همان زمان یک روانپزشک فرانسوی دیگر به نام ژول با یارژه، جنون دو شکل را شرح داد که در آن بیمار دچار