ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی :

در تعدادی از مطالعات ، میان اندازه سازمان و میزان تعهد سازمانی همبستگی معنی دار ملاحظه شده است . اشاره میشود که در سازمان های بزرگ امکانات ترفیع بیشتر است و این امر به تعهد سازمانی می انجامد . (ماتیو و زاجاک[1] ) .

موریس و استیزر چنین اظهار می دارند که استنباط کارمند از عدم تمرکز با میزان مشارکت واقعی رابطه داشته و به وسیله ی درگیر شدن در سازمان تعهد بیشتری نسبت به سازمان پیدا می کند .

وضعیت نقش و تعهد سازمانی :

در تحقیقات انجام شده وضعیت نقش را از طریق تضاد نقش ، ابهام نقش و تعداد نقش اندازه گیری کرده اند . بر اساس مطالعات مودی و همکاران در سال (1982) ، وضعیت نقش یکی از مقدمات ایجاد تعهد است . تحقیق ماتیو و زاجاک نیز این مسئله را تایید می کند . یکی از فرض ها در این مورد این است که وضعیت نقش ناشی از ادراک حاصل از محیط کاری است . اما مسئله ای که روشن نیست این است که آیا رابطه ی بین وضعیت نقش و تعهد سازمانی مستقیم است و یا توسط متغیرهای دیگری از جمله رضایت شغلی و فشارهای شغلی تحت تاثیر قرار می گیرد ؟

در تحقیقی که توسط گینودو[2] (1990) انجام شده اهرم های عملیاتی که به وسیله آن می توانند بر تعهد سازمانی افراد تاثیر قابل توجهی بگذارند عبارتند از : تاکید بر ماموریت و ارزش های سازمان ، تاکید بر استمرار بهبود کیفیت محصول ، درگیر کردن و دخالت دادن کارکنان ، حذف موانع کار ، ارزشیابی کار و اعلام نتایج ، تقدیر از موفقیت کارکنان .(رنجبریان،بهرام- 1375)

به طور کلی ، ارتباط قوی اجتماعی در محیط کار ، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد باز خود کاری ، تشریح اهداف و رسانه های سازمان ، حذف موانع کاری ، تاکید بر جنبه های که موجب ارزش اجتماعی سازمان می گردد و ایجاد سیستم مناسب تشویق و تنبیه و حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار و استقلال نسبی برای انجام وظایف موجب تعهد بیشتر و خلاقیت و نواوری در کار می گردد .(یوسفیان،احمد-1378) .

کاهش وفاداری کارکنان به سازمان : در گذشته کارکنان بر این باور بودند که سازمان در ازای حقوق و پاداش سخاوتمندانه ای که به آنها می دهد انتظار دارد که آنها کوشش لازم را به عمل آورند و نسبت به سازمان وفادارتر باقی بمانندولی از سالهای میانی 1980 سازمانها در واکنش نسبت به رقابت جهانی ، تهاجم شرکتهای بزرگ در بلعیدن آنها و از این قبیل اقدامات ناجوانمردانه در صدد برآمدند تا سیلستهای سنتی خود را کنار بگذارند به مسائل امنیت شغلی ، سابقه ی خدمت و دادن پاداش توجه چندانی نکنند این تغییرات باعث شده که میزان وفاداری کارکنان به سازمانها به شدت کاهش یابد برای مثال تحقیقی که در سال 1993 انجام شده نشان داده که 77% کارکنان ( در مقایسه با سال 1998 وفاداری خود را به سازمان از دست داده بودند کارکنان و اعضای سازمانها چنین می پنداشتند که کارفرمایان هیچ نوع تعهدی در برابر آنها ندارند و در نتیجه آنها احساس تعهد کمتری نسبت به شرکت می نمودند (نمودار 2-1)

یکی از مسائل مهمی که مدیران در رابطه با رفتار سازمانی ، با آنها مواجه اند این است که باید کارکنان را تشویق کنند که نسبت به سازمان و کارفرمای خود احساس تعهد بیشتری نمایند تا سازمان بتواند در صحنه رقابت جهانی باقی بماند ( رابینز،استیفن- 1374 )

[1] -Matyo&zajak

[2] -Ginnodo