ویژگی های برنامه درسی

ویژگی های برنامه درسی

– ویژگی های برنامه درسی

ادوارد کلارک2002، معتقد است که برنامه­درسی تلفیقی چیزی بیش تر از ترکیب صرف موضوعات درسی است که با سوالاتی مهم­ و گسترده درباره­ی موفقیت دانش­آموز در جامعه و محیط آغاز می­گردد. برنامه درسی تلفیقی یک­ رویکرد آموزشی است؛ که دانش­آموزان را برای یادگیری بلندمدت ­و مادام العمرآماده می کند و بر این باور است که در هدف از تعلیم در مدارس باید به عنوان فرایند ایجاد توانایی­های مورد نیاز برای زندگی در قرون آینده باشد. به  طور خلاصه می­توان ویژگی­های برنامه تلفیقی را به شرح زیربیان کرد(هاشیمان نژاد ،1383)

– ترکیبی از موضوعات وجود دارد که یک موضوع خاص.

– برنامه درسی انعطاف پذیراست گروه بندی شاگردان نیز انعطاف پذیر است.

– بین مفاهیم ارتباط وجود دارد .

– تاکید بر روی پروژه هاست. 

– منابع فراتر از کتاب درسی است.

– مسائل مورد علاقه در اولویت سازماندهی قرار دارند.

– گروه­بندی دانش­آموزان و امکان انعطاف­پذیری آن بیشتر است.

– روابط بین عناوین و موضوعات داخلی و بیرون کلاس برای دانش­آموزان آشکار است.

– دانش­آموزان در کارهایشان مشارکت دارند.

– احترام و همکاران و احساس مسئولیت در بین شاگردان قوی است.

– نقش معلم صرفا انتقال دهنده و اطلاعات نیست بلکه تسهیل کننده است.

– ارزشیابی مبتنی بر اعتماد  است و با روش­های جدید مانند سنجش عملکرد انجام می پذیرد.

– می توان رشته را بر محور موضوعات و مسایل برگرفته از زندگی افراد سازماندهی کرد.

– دید فراگیر بسط داده می­شود و جزم اندیشی کاهش می یابد.

– دانش­آموزان علاوه برکسب مهارت­های ساده درفهم کل­گرایی پیچیده­گی­های درگیرمی­شوندکه وظایف عملی آنان را در محیط خارج از مدرسه منعکس می­سازد. 

– اهداف محتوا و فرایند با هم تلفیق می شوند.

– هردو بعد زندگی فردی و اجتماعی دانش­آموزان تحت پوشش قرار داده می­شوند.

– دا نش­آموزان فرصت کسب تجربه عملی مهارت­ها را دارند.

– مرزهای ساختگی بین آموزش و پرورش از میان می­رود.

– دانش­آموزان خود رهبر و خود آموزند.

– نسبت به آموزش سنتی، معلمان مشارکت بیشتری در فرایند یاددهی _یادگیری دارند.

– مهارت­های اساسی مانند حل مساله مورد تاکید است.

– آموزش و پرورش در چهارچوب زمانی و مکانی محدود نیست.

– بین معلمان و برنامه­ریزان جهت تعیین هدف­های نهایی مقاصد آموزشی و مهارت­های اساسی درابعاد گوناگون و محتوای آموزشی باید همکاری وجود داشته باشد.

edame