مهارت های فرایند تدریس

1- مهارت های پیش از تدریس 2- مهارتهای ضمن تدریس3- مهارت های بعد از تدریس

الف- مهارت های پیش از تدریس: در این مبحث، بحث آماده سازی برای کارآموزان را شرح می دهیم.

–        آماده سازی برای کارآموزان

الف- ایجاد انگیزه و اشتیاق و صبحت در مورد آینده آموزشی این رشته که بسیار در واقع ابهامات اولیه موثر است. و نیز در نظر گرفتن زمان مناسب برای پاسخگویی به اشکالات و یا سوالاتی که قبل از شروع درس مورد توجه کارآموز می باشد.

ب- یکی دیگر از موارد بسیار مهم حفظ امنیت کار آموز می باشد که بهتر است مربی قبل از شروع مباحث اصلی، نسبت به تذکرات لازمه در رابطه با پوشش کارآموز و استفاده از روپوش در محیط کار و نیز دستور العمل های ایمنی کارگاه خود با صورت کامل باید به کار آموز بیان نمود.

ج- از نظر نور، گرما، سرمار

 

 

 

 

 

 

 

4 – عامل تازگی مطلب                              8 – استفاده از تکنولوژی آموزشی

عوامل چهار گانه در آموزش

1 – آماده ساختن                                     3 – آزمایش نمودن

2 – مطلع ساختن                                    4 – بکار گماردن

مهارتهای فرایند تدریس

1 – مهارتهای پیش از تدریس

2 – مهارتهای ضمن تدریس

3 – مهارتهای بعد از تدریس

0 الف – مهارتهای پیش از تدریس :

در این مبحث بحث آماده سازی برای کار آموزان را شرح میدهیم .

آماده سازی برای کار آموزان

الف – ایجاد انگیزه و اشتیاق و صحبت در مورد آینده آموزشی این رشته که بسیار در رفع ابهامات اولیه موثر است و نیز در نظر گرفتن زمان مناسب برای پاسخگویی به اشکالات و یا سوالاتی که قبل از شروع درس مورد توجه کار آموز میباشد .

ب – یکی دیگر از موارد بسیار مهم حفظ امنیت کار آموز میباشد که بهتر است مربی قبل ازشروع مباحث اصلی نسبت به تذکرات لازمه در رابطه با پوشش کار آموز و استفاده از روپوش در محیط کار و نیز دستور العمل های ایمنی کارگاه خود را بصورت کامل باید به کار آموز بیان نمود .

ج – از نظر نور گرما سرما و شرایط آرامش از نظر صدا و نیز قرار دادن ابزار آلات و وسایل مورد نیاز برای کار آموز بسیار مهم است که مربی باید در تحویل دادن آن وسایل نظارت کامل داشته باشد .

د – آماده نمودن طرح درس جهت آموزش برای کار آموز :

تذکر :

1 – به جهت اینکه بتوانیم طرح درس مناسبی تهیه کنیم اول باید به استاندارد کارگاه خود تسلط کامل داشته باشیم .

0 تعریف استاندارد :

مجموعه ای از مطالب جامع آموزشی است که بعنوان سیاست اصلی و یا هدف کلی هر گارگاه تدوین شده است استاندارد برای ما مشخص می کند که چه مباحثی باید در این کارگاه آموزش داده شود و مدت زمان کلی آن جقدر است و چه انتظاراتی از این آموزش خواهیم داشت . تمام تعاریفی که برای آموزش آورده ایم تعاریفی زیبا و خوب است اما باید توجه داشت که زمانی آموزش دارای ارزش واقعی است که اولاً در جامعه بکار آید یعنی وقتی یک فرد آموزش را در یک مرکز فنی و حرفه ای آموخت بتواند آن را در جامعه خویش عرضه کند و جامعه را از این فن خود بهره مند سازد و خود نیز بتواند از این طریق امرار معاش نماید بعد از این توسط این آموزشها باید در انشجو یک تحول اساسی ایجاد شود و او را بسوی ابتکار و خلاقیت سوق دهد و وی را برای انجام کارهیا تازه توانا ساخته و بر وسعت استعدادهای وی بیفزاید اما آنچه ما در جوامع در حال توسعغه مشاهده می کنیم چیزی غیر این است و هنگامی که به آموزشگاهها مراجعه می کنیم متوجه می شویم که تحولی که باید رد دانشجو ایجاد شود در اینگونه آموزشگاهها محقق نشده است بلکه یک سلسله آموزشهای بیروح و فاقد هر گونه ارزش حقیقی است و گاه آموزشهای اینگونه مراکز سلسله آموزشهای سالیان قبل است که بدون هیچگونه توسعه و تغییری به همان صورت اولیه تدریس می شود .

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که علت عدم دگرگونی و تحول در این گونه مراکز چیست و چرا هیچگونه تحول اساسی در نظام آموزشی ایجاد نشده است جواب از این سوال را در چند امر می توان جستجو کرد .

1 – عدم برنامه ریزی جدی و هماهنگ از طرف مسئولان ذیر بط .

2 – فقدان ا ساتید متبحر و مجرب در رشته های گوناگون .

3 – فقدان مدیریت در اینگونه مراکز .

4 – عدم وجود انگیزه در اساتید برای تدریس بعلت وجود مشکلت روحی و مادی که این امر سبب خواهد شد هر گونه پویایی و تحول در آنان سلب شود با مطالب یاد شده در می یابیم که برای تداوم و ا ستمرار یک جامعه مطلوب نیازمند به آموزشهای صحیحی و محیط آموزشی مناسب هستتیم .