• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع Aphis، nasturtii،، craccivora،، پورسیفول،

درون بذر گیاهان صیفی یا بقولات باشد در دست نیست. مهمترین روش انتقال این ویروس در طبیعت توسط شته‌ها صورت می‌گیرد (زیتر، ۱۹۹۶؛ کوچارک و پورسیفول، ۲۰۰۱) که اینها شامل Aphis nasturtii، Aphis craccivora، Aphis citricola، Aphis nerii،Aphis gossypii ،Aphis spiraecola ، Aulacorthum solani، Hyadaphis pseudobrassice،Anuraphis middletonii

  منبع تحقیق با موضوع موزائیک، واریانت، (زیتر،، ۱۹۹۶؛

پاسخی بگذارید