5
دسامبر

منبع تحقیق با موضوع هندوانه، موزاییک، ۱۱، ۷۶۰

منتقل می‌شوند (جعفرپور، ۱۳۸۲).

۲-۲- ویروس موزاییک هندوانه
ویروس موزاییک هندوانه از خانواده پوتیویریده، بزرگترین گروه ویروسهای گیاهی و از جنس پوتیویروس می‌باشد که اجزای آن میله‌ای شکل خمشپذیر به طول حدود ۷۶۰ نانومتر و عرض ۱۱ نانومتر و دارای یک آر.ان.ای تک رشته‌ای است. این ویروس اندامک‌های درون یاخته‌ای (انکلوزیون)