5
دسامبر

منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک، تابش خورشیدی، کشور ایران، تقسیم بندی

تقسیم بندی این منابع از نظر کاربردشان با توجه به نیاز میکروگرید می باشد. این سیستم ها بنا بر نوع کاربردشان به دو گروه سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه۱ و سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه سراسری۲ تقسیم می شوند. بدیهی است استفاده از تکنولوژی فتوولتائیک نیازمند شرایط ویژه تابش نور خورشید می باشد. کشور ایران از تابش خورشیدی به میزان