5
دسامبر

منبع تحقیق با موضوع فتوالکتریک، نوبل، n، ۱۹۵۴

فتوالکتریک توسط نتایج تجربی Millikan اثبات شد.
سال ۱۹۱۸
دانشمند لهستانی Czochralski راهی برای رشد سیلیکون تک کریستالی ارائه کرد.
سال ۱۹۲۳
Einstein به خاطر تثوری هایش برای توضیح اثر فتوالکتریک جایزه نوبل را کسب کرد.
سال ۱۹۵۱
یک سلول تک کریستالی از ژرمانیوم به صورت یک پیوند p – n رشد داده شد.
سال ۱۹۵۴
اثر