• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع سیتوپلاسمی، اندامک، فرفرهای، کیلودالتون

گیاهی شناخته شده) میباشد (وارد و همکاران، ۱۹۹۱). این گروه تنها گروه شناخته شده ویروسی میباشد که برای تکثیر خود از راهبرد پلی پروتئین استفاده میکنند، این پروتئینها عبارتند از:
۱. اندامک ویژه سیتوپلاسمی و فرفرهای شکل پروتئینی با وزن مولکولی تقریباً ۷۰ کیلودالتون که احتمالاً در همانندسازی RNA دخالت دارد.
۲. اندامک ویژه سیتوپلاسمی

  پایان نامه رایگان درباره احساس امنیت

پاسخی بگذارید