منبع تحقیق با موضوع تاکسونومی

Digital hand touching the network

موزاییک هندوانه صورت نگرفته است لذا در این بررسی تعیین وقوع و محاسبه تنوع ژنتیکی و نوترکیبی در بین جدایههای WMV، تعیین موقعیت تاکسونومیکی ویروس موزاییک هندوانه، تعیین نسبت جانشینی نامترادف (dN) بر جانشینی مترادف (dS) در ویروس موزاییک هندوانه و مقایسه شباهتها و تقاوتهای ناحیه cp جدایههای WMV در سطح نوکلئوتیدی و آمینواسیدی هدف قرار

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *