• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منبع تحقیق با موضوع اولیـن، پوتیویروسهای، کـشف، جـزء

پایداری خود را از دست می‌دهد (زیتر، ۱۹۹۶؛ لـی و همکاران، ۲۰۰۳؛ برودرود و همکاران، ۱۹۸۰؛ کوچارک و پورسیفول، ۲۰۰۱). ویروس موزائیک هندوانه نخستـین بار در سـال ۱۹۶۵ توسط وب و اسکوت توصیف شد (پورسیفول و همکاران، ۱۹۸۴) و جـزء اولیـن پوتیویروسهای کـشف شده ‌اسـت که کدوئیان را آلوده می‌کند (وب و اسکوت، ۱۹۶۵). اولین گزارش در ایران توسط

  تحقیق رایگان با موضوع روابط(۴-۴۱)، (۴-۴۳)، در()،، (۴-۹):

پاسخی بگذارید