5
دسامبر

منبع تحقیق با موضوع انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی

به انرژی الکتریکی تبدیل شده و سپس در محل مصرف به صورت مورد استفاده قرار میگیرد.
در این فصل ابتدا به معرفی انواع انرژیهای تجدیدپذیر پرداخته میشود. سپس انرژی خورشیدی از جنبههای مختلفی به عنوان یکی از منابع تولید انرژی تجدیدپذیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۲- انرژیهای تجدیدپذیر
در دو دههی اخیر روند احداث و بهرهبرداری از