5
دسامبر

منابع پایان نامه ارشد با موضوع هزینه تولید، مصرف انرژی، زیست محیطی

شهرتهران ۶۴
شکل (۳-۲)تاثیر دیدگاه عرضه انرژی بر هزینه تولید برودت در سیستم های سرمایشی ۶۵
شکل (۳-۳)تاثیر آلودگی بر هزینه های زیست محیطی انواع سیستم های برودتی ۶۶
شکل (۴-۱)نمودار مقایسه ای مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشور های اروپایی ۷۴
شکل (۴-۲)الگوی طراحی سیستم های تهویه مطبوع برودتی ۸۲

فهرست