5
دسامبر

منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتور، پیچشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵، ۴-۱-،

پیچشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
شکل ۴-۱- شماتیک انژکتور پیچشی با مشخص کردن