5
دسامبر

منابع مقاله با موضوع پذیرد:، سازندگان، خانهدار،

مناسبی برای خانهدار شدن خود دانسته و از طرف دیگر سازندگان با دریافت بخشی از ثمن معامله بهصورت اقساط قادر به فراهم نمودن سرمایهای برای شروع و پیشبرد کار خویش هستند.
به همین دلیل این قراردادها در جامعه کنونی گسترش چشمگیری داشته است و به طور کلی خرید و فروش ساختمان یا آپارتمان ممکن است به دو صورت انجام پذیرد:
مورد اول – فروش