5
دسامبر

منابع مقاله با موضوع نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی، قانون مدنی، قولنامه

عناوین دیگری چون “تعهد در بیع” ذیل ماده ۱۰ قانون مدنی جای دادهاند که در زبان عرف معاملات و در بنگاههای مسکن همان”قولنامه” می باشد. از طرفی انعقاد این قرارداد به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود باشد نیز از نظر نظام حقوقی ایران بلااشکال خواهد بود.
با اوضاف بیان شده در خصوص “پیشفروش ساختمان” و پیشینه موجود بازهم خلعهای فقهی و