5
دسامبر

منابع مقاله با موضوع معامله،، بهوجود، …، ساختمان”

ج باعث به وجود آمدن پدیدهای به عنوان “پیش فروش ساختمان” گردیده است. و از آنجایی که این قرارداد برای طرفین به عنوان پیش خریداران یا پیش فروشندگان در برخی موارد اختلافاتی از قبیل تحویل مورد معامله، چگونگی پرداخت ثمن معامله و همچنین مدت معین تحویل مورد معامله به میزان تعهدات و … بهوجود میآید که در این پایاننامه در خصوص برخی از