• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

روز با این مسئله مهم بودهاست.
اما در سالهای اخیر، وجود تهیه پیشنویس قانون”پیشفروش ساختمان” در سال ۱۳۸۵ و تصویب آن که پس از چهارسال صورت پذیرفت، سرانجام در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۸۹ در ۲۵ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹-۱۰-۸۹ به تأییده شورای نگهبان دیده و علیرغم اینکه در ماده ۲۵ این قانون دولت موظف به

  پایان نامه رایگان با موضوع روانشناسان، جست.، بالینی،،

پاسخی بگذارید