• by y8oozita
  • آذر 14, 1397
  • 0 Comments

منابع مقاله با موضوع ماهیت حقوقی

آنان به این مسئله اختصاص داده شده، لذا بررسی ماهیت چنین قراردادهایی با توجه به گستردگی استفاده از آن و توصیف دقیق ماهیت حقوقی آن شاید راه گشای بسیاری از مشکلات اجتماع گردد که دادگاهها و طرفین قرارداد با آن درگیرند و همیشه محل بحث و اختلاف آنهاست.
با این وجود پس از سالیان زیادی که اجتماع با این مسئله درگیر بود، در سال ۱۳۵۸

  تحقیق رایگان با موضوع لزج، غیرلزج، ():، (۴-۵):

پاسخی بگذارید